Adatvédelmi Tájékoztató

Szakértők vagyunk a horpadás javítás, jégkár javítás technológiában.

Adatvédelmi Tájékoztató

Adatvédelmi Tájékoztató

Adatkezelő azonosítása

A https://www.carmechanix.hu/ internet címen elérhető webhelyet a

Magyar Color Autójavító Felelősségű Társaság

Rövidített név: Magyar Color Autójavító Kft.

Cégjegyzékszám: 13-09-145180 – Fővárosi Törvényszék Cégbírósága

Adószám: 23186460-2-13

Naih szám: Folyamatban

Bank: Budapest bank HU 1162 Budapest, Rákos út 128

Bankszámlaszám: Bic Code: HU 77 10102237-65490300-01004006

Iban: BUDAHUHB

Székhely: Magyarország, 2145 Kerepes, Bajcsy Zsilinszky út 66

Telephely: Magyarország, 2145 Kerepes, Bajcsy Zsilinszky út 66.

(a továbbiakban: Adatkezelő) üzemelteti.

 1. Az adatkezelésre vonatkozó jogszabályok, a tájékoztató hatálya

2.1. Adatkezelő szolgáltatását Magyarországról nyújtja. Ennek értelmében a szolgáltatás nyújtására, valamint a Felhasználókra a szolgáltatás igénybevétele során megvalósuló személyes adatok kezelését illetően a magyar és az európai jog alkalmazandó. Adatkezelő személyes adatok kezelésével kapcsolatos tevékenységére elsősorban az alábbi jogszabályok vonatkoznak:

–  AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet); (The EU General Data Protection Regulation – Az Európai Unió Általános Adatvédelmi Rendelete), (a továbbiakban: GDPR),

–  az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.),

–  az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: Ekertv.),- és a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény (a továbbiakban: Grt.).

2.2. Jelen tájékoztató hatálya a https://pdr.carmechanix.hu/ webhely (a továbbiakban: webhely) használata, az ott elérhető szolgáltatások igénybevétele, a munkalapkezelő programhoz való hozzáférés megrendelése során megvalósuló adatkezelésre vonatkozik.

2.3. Jelen tájékoztató értelmében Felhasználó: a webhelyet böngésző, illetve annak szolgáltatásait használó természetes személy.

2.4. A tájékoztatóban megjelölt határidők és időpontok meghatározásánál magyarországi munkanapokat kell érteni.

 
 1. Az adatkezelés jogalapja

3.1. Az Adatkezelő által végzett adatkezelés jogalapja egyes adatkezeléseket illetően a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja szerint a Felhasználó hozzájárulása, a szoftverhasználattal kapcsolatos adatkezeléseket illetően a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének

 1. b)  pontja, miszerint az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben a Felhasználó az egyik fél.

3.2. A hozzájárulás alapján végzett adatkezelések esetében Felhasználó a hozzájárulását a vonatkozó helyeken elhelyezett adatkezelési nyilatkozat előtti jelölőnégyzet bejelölésével adja meg. Az adatkezelési tájékoztatót Felhasználó bármikor, a webhely minden oldalának alján elérhető „Adatkezelési tájékoztató” felirattal jelölt link, illetve az e pontban említett adatkezelési nyilatkozatban olvasható „Adatkezelési tájékoztató” szövegrésszel jelölt link aktiválásával elolvashatja, mellyel Adatkezelő biztosítja a Felhasználó egyértelmű és részletes előzetes tájékoztatását. Az adatkezelési nyilatkozat előtti jelölőnégyzet bejelölésével Felhasználó kijelenti, hogy elolvasta az adatkezelési tájékoztatót, és annak tartalma ismeretében hozzájárul az adatai jelen tájékoztatóban írtak szerinti kezeléséhez.

3.3. Egyes esetekben jogszabály kötelezi Adatkezelőt bizonyos adatkezelési műveletek végrehajtására, illetve jogos érdeke is lehet jogalap az adatok kezelésére. Ezekről részletesebben lentebb, az egyes adatkezelésekről szóló fejezetekben olvashat Felhasználó.

 1. Regisztrációhoz és a program megrendeléséhez kapcsolódó adatkezelés

4.1. Az adatkezeléssel érintettek köre: a webhelyen a munkalapkezelő program (a

továbbiakban: program) használatba vétele céljából regisztráló Felhasználók.

4.2. Az adatkezelés jogalapja: a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének b) pontja, miszerint az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben a Felhasználó az egyik fél. A regisztrációt követően férhet hozzá Felhasználó a munkalapkezelő programhoz.

4.3. Kezelt adatok körének meghatározása:

A  Felhasználó: – vezetékneve, – keresztneve, – telefonszáma, – e-mail címe, – jelszava

– számlázási címe,

– megrendelt szolgáltatás(ok) megjelölése, – megrendelt szolgáltatás(ok) díja,

– esetleges egyéb költségek és összegük, – fizetési mód és a teljes fizetendő összeg,

– regisztrációkor a Felhasználó által esetlegesen megadott egyéb, a teljesítéshez szükséges információk,

– regisztráció időpontja – fizetés időpontja.

 >A bankkártyás online fizetés során a fizetéshez használt bankkártya adatait Adatkezelő nem ismeri meg, azokat Felhasználó közvetlenül a fizetési szolgáltatónak adja meg.

Mindemellett Adatkezelő a Felhasználó által a fizetési művelet során a fizetési szolgáltatónak megadott alábbi adatokat megkapja a fizetési szolgáltatótól:

A Felhasználó:

–  vezetékneve,

–  keresztneve,

–  lakcíme.

A fenti adatok forrása tehát a fizetési szolgáltató (Budapestbank – további információk az 5. fejezetben).

4.4. Az adatkezelés célja: A regisztrációval létrejövő szerződés megkötése és teljesítése.

Felhasználó személyazonosító adatai kezelésének célja a Felhasználó azonosítása, a szerződés megkötése és nyilvántartása. Telefonszámát abban az esetben használja fel Adatkezelő, ha a megrendeléssel kapcsolatban pontosítás vagy újabb egyeztetés szükséges. Felhasználó e-mail címére kerül kiküldésre a megrendelés visszaigazolása.

A hirdetésben megjeleníteni kívánt adatok kezelésének célja a szerződésben vállalt kötelezettség teljesítése; hozzáférés biztosítása az online munkalapkezelő program használatához.

4.5. Az adatkezelés időtartama: Szolgáltató a megrendeléssel kapcsolatos adatok közül a számviteli törvényből fakadó bizonylat-megőrzési kötelezettség teljesítéséhez szükséges adatokat (név, cím, igénybe vett szolgáltatás számlán szereplő adatai, ára) tartalmazó bizonylatokat a törvény értelmében a bizonylat kiállításától számított legalább 8 évig megőrzi, melynek elteltét követően az adathordozókat egy éven belül törli.

A megrendeléssel kapcsolatban kezelt további adatokat – ideértve a megrendeléssel kapcsolatos, lényeges tartalmú üzeneteket is – Adatkezelő a megrendelés visszaigazolásától (szerződéskötéstől) számított 5 év – a polgári jogi követelésekre alkalmazandó általános elévülési idő – elteltéig megőrzi.

4.6. Az adatok tárolásának módja: Adatkezelő informatikai rendszerében elkülönülő adatkezelési listán, illetve a szabályos számvitelhez szükséges adatok a számvitelről szóló törvény által előírt bizonylat-megőrzési kötelezettség teljesítése érdekében számviteli bizonylatokon.

 1. Üzenet fogadásához és megválaszolásához kapcsolódó adatkezelés

5.1. Az adatkezeléssel érintettek köre: A webhelyen olvasható „Kapcsolat” feliratra kattintással elérhető űrlap kitöltésével, vagy a feltüntetett e-mail címek használatával Adatkezelőnek üzenetet küldő Felhasználók, valamint a regisztrált Felhasználók egymás közötti üzenetküldésük során, ha az adott hirdetésnél megjelenő „üzenet” funkciót használják.

 

5.2. Az adatkezelés jogalapja: a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja alapján a Felhasználó hozzájárulása.

5.3. Kezelt adatok körének meghatározása:

A üzenetet küldő Felhasználó:

–  vezetékneve,

–  keresztneve,

–  e-mail címe,

–  a Felhasználó által az üzenetben esetlegesen közölt további adatai.

A Felhasználó által az üzenetben esetlegesen közölt további adatai tekintetében Adatkezelő csak akkor végez adatkezelést, ha az ilyen további adatok szükségesek az üzenet megválaszolásához. Egyébként Adatkezelő nem kéri Felhasználótól a fentieken kívül további adatok megadását, az üzenet megválaszolásához nem szükséges adatokat nem tárolja el, azokat haladéktalanul törli az informatikai rendszeréből.

A Felhasználók egymás között küldött üzenetei tekintetében Adatkezelő a továbbításon kívül más műveletet nem végez.

5.4. Az adatkezelés célja: Adatkezelővel történő üzenetváltás, valamint a regisztrált Felhasználók egymás közötti üzenetküldésének lehetővé tétele.

5.5. Az adatkezelés időtartama: Adatkezelő a hozzájárulás visszavonása esetén, de legkésőbb az üzenet megválaszolását/igény teljesítését követő 30 nap elteltével törli az e célból kezelt adatokat. Amennyiben az információcserére több, kapcsolódó témájú üzenetváltással kerül sor, abban az esetben az információcsere befejezését követő 30 nap elteltével törli Adatkezelő az adatokat.

Amennyiben az üzenetváltás nyomán Adatkezelővel kötött szerződés jön létre, és az üzenetek tartalma a szerződés szempontjából lényeges, abban az esetben az adatkezelés jogalapja és időtartama az 4. pontban írtak szerint alakul (regisztrációhoz kapcsolódó adatkezelés).

5.6. Az adatok tárolásának módja: Adatkezelő informatikai rendszerében elkülönülő adatkezelési listán.

 1. Információtechnológiai szolgáltatás működésének biztosításához kapcsolódó technikai adatkezelés

6.1. Adatkezelő a webhely üzemeltetéséhez és a weboldal látogatóira vonatkozó technikai adatok gyűjtéséhez sütiket alkalmaz.

6.2. Adatkezelő a sütiket nem használ.

 
 1. Adatfeldolgozó igénybevétele

7.1. Számlák előállításával kapcsolatos adatfeldolgozás

7.1.1. Az adatfeldolgozással érintettek köre: a webhelyen regisztráló és a program használatára előfizető Felhasználók.

7.1.2. Szolgáltató adatfeldolgozóként veszi igénybe az előfizetési díjról kiállított számlák, díjbekérők előállításához használt szoftver fejlesztőjét:

 1. Infocentrum Szoftver Stúdió Betéti Társaság (Infocentrum Bt.)

Rövidített név: Infocentrum Bt

Cégjegyzékszám:14-06-305062

Adószám: 29065022-2-14

Székhely: 7400 Kaposvár, Fő u. 70. 3/3

Postacím: 7400 Kaposvár, Fő u. 70. 3/3 . E-mail: info@infocentrum.hu

Webhely: https://www.infocentrum.hu/ (a továbbiakban: Adatfeldolgozó).

7.1.3. Szolgáltató adatfeldolgozóként veszi igénybe az előfizetési díjról kiállított számlák, könyvelésére a Syrius 2003Bt könyvelőirodát.

Syrius 2003 Bt. könyvelőiroda

Elérhetősége: 2191 Bag, Szentandrási u. 105.

7.1.4. Az adatfeldolgozással érintett adatok körének meghatározása: Az adatfeldolgozás a Felhasználó nevét és címét, valamint a megrendelt szolgáltatás megjelölését, a fizetési módot, a vásárlás időpontját és a vételárat, illetve esetlegesen egyéb díjakat tartalmazó bizonylatokat érinti.

7.1.5. Az adatfeldolgozás célja: A Szolgáltató által a számlák kiállításához használt szoftver információtechnológiai értelemben vett működésének biztosítása, a szoftver biztonságos működtetéséhez szükséges technikai műveletekben megnyilvánuló adatkezelés útján.

7.1.6. Az adatfeldolgozás jellege: Az adatok feldolgozása kizárólag a számla kiállításához használt szoftver informatikai értelemben vett üzemeltetéséhez szükséges technikai műveleteket jelenti.

7.2. Elektronikus tárhely szolgáltatója

7.2.1. Az adatfeldolgozással érintettek köre: a webhely Felhasználói.

7.2.2. Adatkezelő adatfeldolgozóként veszi igénybe a webhely működéséhez használt elektronikus tárhely szolgáltatóját:

 MAXER Hosting Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

rövidített név: MAXER Hosting Kft

Cégjegyzékszám: 08-09-013763

Adószám: 13670452-2-08

Székhely: 9024 Győr, Répce u. 24.

Telephely: 9024 Győr, Répce u. 24.

Webhely: https://maxer.hu/ E-mail: info@maxer.hu

(a továbbiakban: Adatfeldolgozó)

7.2.3. Az adatfeldolgozással érintett adatok körének meghatározása: Az adatfeldolgozás a jelen tájékoztatóban megjelölt összes adatot érinti.

7.2.4. Az adatfeldolgozás célja: A webhely működéséhez szükséges elektronikus tárhely biztosítása.

7.2.5. Az adatfeldolgozás időtartama: Megegyezik a jelen tájékoztatóban az egyes adatköröket érintő adatkezelési célok szerint körülírt adatkezeléseknél jelzett időtartamokkal.

7.2.6. Az adatfeldolgozás jellege: Az adatok feldolgozása kizárólag a webhely informatikai értelemben vett üzemeltetéséhez szükséges webtárhely működésének biztosítása során elektronikus úton megvalósuló technikai műveleteket jelenti.

7.3. Adatfeldolgozás más célra nem történik.

7.4. Az Adatfeldolgozók az Adatkezelő üzleti tevékenységében nem érdekeltek.

7.5. Adatkezelő a fent megjelölt Adatfeldolgozókon kívül más adatfeldolgozót nem vesz igénybe.

 1. Adatvédelem, adatbiztonság

8.1. Adatkezelő az adatkezelési tevékenységei körében gondoskodik az adatok biztonságáról, technikai és szervezési intézkedésekkel valamint belső eljárási szabályokkal gondoskodik a jogszabályok, valamint az egyéb adat- és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásáról. Megfelelő intézkedésekkel védi különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen a kezelt adatokat.

8.2. Az adatok kezelése csak a jelen tájékoztatóban bemutatott és törvényes célok elérése érdekében, azokhoz szükséges és arányos mértékben történik, a vonatkozó jogszabályok és ajánlások alapján, megfelelő biztonsági intézkedések mellett.

8.3. Ennek érdekében Adatkezelő a webhely eléréséhez „https” sémájú http protokollt használ, mellyel a webes kommunikáció titkosítható és egyedileg azonosítható. Ezen felül a fentieknek megfelelően Adatkezelő titkosított adatállományok formájában rögzített, adatkezelési célonként elkülönített adatkezelési listákban tárolja a kezelt adatokat, melyekhez Adatkezelő meghatározott

– jelen tájékoztatóban megjelölt tevékenységek folytatásában feladatokat ellátó – alkalmazottai férhetnek hozzá, akiknek munkaköri felelőssége az adatok védelme és e tájékoztatónak és a vonatkozó jogszabályoknak megfelelő felelősségteljes kezelése.

8.4. Adatkezelő az általa igénybe vett adatfeldolgozókkal kötött szerződésekben kötelezi az adatfeldolgozókat arra, hogy biztosítsák az adatok jogszabályoknak megfelelő szintű biztonságát és a jogszerű adatkezelést az adatfeldolgozás során.

 1. Felhasználó adatkezeléssel kapcsolatos jogai

9.1. Tájékoztatáshoz való jog

9.1.1. Jelen adatkezelési tájékoztató elolvasásával bármikor tájékozódhat a Felhasználó az adatkezelésről. A Felhasználó kérésére szóbeli tájékoztatás is adható, feltéve, hogy más módon igazolták a Felhasználó személyazonosságát. Az adatkezeléssel érintettsége alatt, illetve azt követően is kérhet a Felhasználó tájékoztatást. A tájékoztatás az adatkezelés minden lényeges részletére, valamint a Felhasználó jogainak gyakorlási módjára is kiterjed. A Felhasználót kérelmére Adatkezelő a Felhasználó kérelmei alapján meghozott intézkedésekről – vagy elmaradásuk okáról a panasz előterjesztésére rendelkezésre álló fórumok megjelölésével – is tájékoztatja.

9.1.2. A tájékoztatás megadása díjmentes. Ha a Felhasználó kérelme egyértelműen megalapozatlan vagy – különösen ismétlődő jellege miatt – túlzó, az Adatkezelő, figyelemmel a kért információ vagy tájékoztatás nyújtásával vagy a kért intézkedés meghozatalával járó adminisztratív költségekre:

 1. a) észszerűösszegű díjat számíthat fel, vagy
 2. b)  megtagadhatja a kérelem alapján történő intézkedést.

9.1.3. A kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt (indokolatlan késedelem nélkül), de legkésőbb egy hónapon belül Adatkezelő megadja a tájékoztatást.

9.2. Hozzáférési jog

9.2.1. A Felhasználónak joga van hozzáférni a róla kezelt adatokhoz. Ilyen irányú kérelme esetén az Adatkezelő tájékoztatja őt arról, hogy a Felhasználó személyes adatai tekintetében van-e folyamatban adatkezelés, illetve a konkrét adatkezeléssel kapcsolatban minden lényeges körülményről.

9.2.2. A hozzáféréshez való jog értelmében a Felhasználó másolatot kérhet az Adatkezelő által kezelt személyes adatairól, melyet Adatkezelő díjmentesen biztosít számára az első alkalommal. A további másolatokért az Adatkezelő az adminisztratív költségeken alapuló, észszerű mértékű díjat számíthat fel.

9.2.3. A másolatot széles körben használt elektronikus formátumban bocsátja rendelkezésre az Adatkezelő, kivéve, ha a Felhasználó másként kéri.

9.2.4. A kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt (indokolatlan késedelem nélkül), de legkésőbb egy hónapon belül Adatkezelő biztosítja a fentiek szerint a hozzáférést.

 

9.3. A helyesbítéshez való jog

9.3.1. Felhasználó jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat.

9.3.2. Figyelembe véve az adatkezelés célját, a Felhasználó jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését.

9.3.3. Felhasználó kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbíti, illetve indokolt esetben kiegészíti a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat.

10.4. A törléshez való jog

10.4.1. Felhasználó jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, az Adatkezelő pedig köteles arra, hogy a Felhasználóra vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll:

 1. a)  a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;
 2. b)  a Felhasználó visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja (a jelen tájékoztató tárgyát képező adatkezelések közül csak a hozzájárulás alapján végzett, következő fejezetekben bemutatott adatkezelések esetében áll fenn:
 3. Üzenet fogadásához és megválaszolásához kapcsolódó adatkezelés;
 4. Információtechnológiai szolgáltatás működésének biztosításához kapcsolódó, hozzájárulás alapján végzett technikai adatkezelés);
 5. c)  a Felhasználó tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre (a jelen tájékoztató tárgyát képező adatkezelések közül csak a jogos érdek alapján végzett, következő fejezetekben bemutatott adatkezelések esetében állhat fenn:
 6. Adattovábbítás az online fizetéssel kapcsolatban;
 7. Információtechnológiai szolgáltatás működésének biztosításához kapcsolódó, jogos érdek alapján végzett technikai adatkezelés);
 8. d)  a személyes adatokat jogellenesen kezelték;
 9. e)  a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó Európai Uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell.

9.4.2. A jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez szükséges adatokat a Felhasználó erre irányuló kérelme esetén sem köteles törölni Adatkezelő, ugyanígy azokat sem, amelyek kezelése a Felhasználó vagy más természetes személy létfontosságú érdekeinek védelme miatt, vagy az Adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítéséhez szükségesek. Alapesetben azonban a megőrzési idő elteltével Adatkezelő kérelem nélkül is törli az adatokat.

9.5. Az adatkezelés korlátozásához való jog

9.5.1. A Felhasználó kérésére az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike teljesül:

 1. a)  a Felhasználó vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az Adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;
 2. b)  az adatkezelés jogellenes, és a Felhasználó ellenzi az adatok törlését, ésehelyettkéri azok felhasználásának korlátozását;
 3. c)  az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de a Felhasználó igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez;
 4. d)  a Felhasználó tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az Adatkezelő jogos érdekei elsőbbséget élveznek-e a Felhasználó jogos érdekeivel szemben (a jelen tájékoztató tárgyát képező adatkezelések közül csak a jogos érdek alapján végzett, következő fejezetekben bemutatott adatkezelések esetében áll fenn:
 5. Adattovábbítás az online fizetéssel kapcsolatban;
 6. Információtechnológiai szolgáltatás működésének biztosításához kapcsolódó, jogos érdek alapján végzett technikai adatkezelés).

9.5.2. Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével csak a Felhasználó hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Európai Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből kezeli Adatkezelő.

9.5.3. Az Adatkezelő a Felhasználót, aki vitatta a személyes adatok pontosságát, és ez alapján korlátozták az adatkezelést, az adatkezelés korlátozásának feloldásáról előzetesen tájékoztatja.

9.6. A személyes adatok helyesbítéséhez vagy törléséhez, illetve az adatkezelés korlátozáshoz kapcsolódó értesítési kötelezettség Adatkezelő a helyesbítésről, a korlátozásról és a törlésről a Felhasználót, továbbá mindazokat a címzetteket értesíti, akiknek korábban az adatot továbbították. Az értesítés mellőzhető ha lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. A Felhasználót kérésére az Adatkezelő tájékoztatja e címzettekről.

9.7. Adathordozhatósághoz való jog

9.7.1. Felhasználó jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az az adatkezelő, melynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta, ha:

 1. a)  az adatkezelés a Felhasználó hozzájárulásán vagy a vele kötött szerződésen alapul; és
 2. b)  az adatkezelés automatizált módon történik.

9.7.2. A jelen tájékoztató tárgyát képező adatkezelések közül az alábbi fejezetekben bemutatott adatkezelések felelnek meg a fenti feltételeknek, tehát ezek tekintetében gyakorolható az adathordozhatósághoz való jog:

 1. a) a hozzájárulás alapján végzett:
 2. Üzenet fogadásához és megválaszolásához kapcsolódó adatkezelés;
 3. Információtechnológiai szolgáltatás működésének biztosításához kapcsolódó, hozzájárulás alapján végzett technikai adatkezelés című, valamint
 4. b)  a Felhasználóval kötött szerződés, vagy az azt megelőző lépések Felhasználó kérésére történő megtételéhez szükségesség jogalapjával végzett:
 5. Regisztrációhoz és a program használatához kapcsolódó adatkezelés.

9.7.3. Az adatok hordozhatóságához való jog fentiek szerinti gyakorlása során a Felhasználó jogosult arra, hogy – ha ez technikailag megvalósítható – kérje a személyes adatok adatkezelők közötti közvetlen továbbítását.

9.8. A tiltakozáshoz való jog

9.8.1. Felhasználó a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozhat a személyes adatainak jogos érdeken alapuló kezelése ellen.

9.8.2. Ebben az esetben az Adatkezelő a személyes adatokat csak akkor kezelheti tovább, ha bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek a Felhasználó érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

9.8.3. A jelen tájékoztató tárgyát képező adatkezelések közül Felhasználó az alábbi, jogos érdek jogalapjával végzett adatkezelésekről szóló fejezetekben bemutatott adatkezelések tekintetében gyakorolhatja a tiltakozáshoz való jogát:

 1. Adattovábbítás az online fizetéssel kapcsolatban;
 2. Információtechnológiai szolgáltatás működésének biztosításához kapcsolódó, jogos érdek alapján végzett technikai adatkezelés.
 3. Felhasználó kérelmeinek teljesítése

10.1. A 10. pontban foglaltak szerinti tájékoztatást és intézkedést díjmentesen biztosítja Adatkezelő. Ha az érintett Felhasználó kérelme egyértelműen megalapozatlan vagy – különösen ismétlődő jellege miatt – túlzó, az Adatkezelő, figyelemmel a kért információ vagy tájékoztatás nyújtásával vagy a kért intézkedés meghozatalával járó adminisztratív költségekre:

 1. a) észszerűösszegű díjat számíthat fel, vagy
 2. b)  megtagadhatja a kérelem alapján történő intézkedést.

10.2. Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja a Felhasználót a kérelem nyomán hozott intézkedésekről, ideértve az adatmásolatok kiadását is. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról az Adatkezelő a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatja a Felhasználót. Ha az érintett Felhasználó elektronikus úton nyújtotta be a kérelmét, a tájékoztatást elektronikus úton adja meg Adatkezelő, kivéve, ha az érintett Felhasználó azt másként kéri.

10.3. Ha az Adatkezelő nem tesz intézkedéseket az érintett Felhasználó kérelme nyomán, késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja a Felhasználót az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy az érintett Felhasználó panaszt nyújthat be a 11.2. pontban megjelölt felügyeleti hatóságnál, és az ugyanott írtak szerint élhet bírósági jogorvoslati jogával.

10.4. Felhasználó bármilyen, a személyének azonosítását lehetővé tevő módon beterjesztheti kérelmeit Adatkezelőhöz. A kérelmet beterjesztő Felhasználó azonosítása azért szükséges, mert a kérelmeket Adatkezelő csak az arra jogosultaknak teljesítheti. Ha az Adatkezelőnek megalapozott kétségei vannak a kérelmet benyújtó természetes személy kilétével kapcsolatban, további, az érintett Felhasználó személyazonosságának megerősítéséhez szükséges információk nyújtását kérheti.

10.5. Ha Felhasználó a kérelmét postai úton kívánja beterjeszteni, akkor azt Adatkezelő Magyarország, 2145 Kerepes, Bajcsy Zsilinszky út 66 alatti címére, elektronikus úton pedig e-mail-ben, az info@carmechanix.hu e-mail címre juttathatja el. E-mailben küldött kérelmet Adatkezelő csak akkor tekint hitelesnek, ha azt a Felhasználó Adatkezelőnek megadott és ott nyilvántartott e-mail címéről küldik, ugyanakkor a másik e-mail cím használata nem jelenti a kérelem figyelmen kívül hagyását. E-mail esetében a kézhezvétel időpontjának az elküldést követő első munkanapot kell tekinteni.

  11. Jogérvényesítés

11.1. Felhasználó adatainak kezelésével kapcsolatos esetleges panaszával az Adatkezelőhöz fordulhat elsősorban az alábbi elérhetőségen:

Magyar Color Autójavító Kft.

E-mail cím: info@carmechanix.hu

Postacím: Magyarország, 2145 Kerepes, Bajcsy Zsilinszky út 66

 1. Felhasználó jogérvényesítési lehetőségeit bíróság előtt gyakorolhatja, valamint a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulhat:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.

Postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.

Telefon: +36 1 391 1400 Fax: +36 1 391 1410

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

Webhely: http://www.naih.hu/

A bírósági út választása esetén a per – az érintett Felhasználó választása szerint – a Felhasználó lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik.

 1. január 20.                                                                                     MagyarColorAutójavító Kft.

PDR Horpadás javítás üzleti rendszer

Üzleti rendszerünk használatával az Autószervizek havonta több millió forint plusz árbevételt tudnak elérni, a meglévő ügyfelekkel.


Horpadás javító szerszámok

Ők is minket választottak

"Az elsők között vagyunk, akik az E munkalapot használják, gyors módszer a horpadás javítás és a jégkárjavítás árának kiszámítására, zseniális rendszer. 2 éve állunk kapcsolatban a Carmechanixal."

- Brinzda Tibor Optika Autó Kft.
partner

"Komplex szolgáltatásainkat megbízható partnerre építjük. 8 éve vesszük igénybe horpadás javítás,jégkárjavítás szolgáltatást. Bátran mondhatom, hogy mi már rég megtaláltuk a legjobbat.”

- Ábel István Szabó Autójavító Kft
partner

"Kiváló szakemberek vállalkozása! Korrekt kapcsolattartás, gyors és professzionális jégkárjavítás. Legközelebb is csak őket választanánk."

- Dynamic Team Suzuki
partner

"Minden autós rémálma, hogy egy hosszabb publikus időtöltés - mondjuk tipikusan egy bevásárlóközpontos körút - után egy csinos kis horpadással szembesül a parkolóban hagyott autóján"

partner
2020, Carmechanix